ရာသီဥတုႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကိုဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္က အမ်ိဳးသားပညာေရး မူ၀ါဒေကာ္မရွင္၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ(၅)မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့အဆင့္ျမင့္ပညာက႑မွာလိုအပ္ေနတဲ့ဘာသာရပ္ေတြကို ဘယ္တကၠသိုလ္ေတြကသင္ၾကားေနသလဲ၊ဘယ္ဘာသာရပ္ေတြကအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြရရွိႏိုင္မလဲ၊ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေနတာေတြကို ဘယ္တကၠသိုလ္ေတြကသင္ၾကားေပးေနလဲဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးၿမဴေရး၊ဆည္ေၿမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ဆက္စပ္၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့တကၠသိုလ္ေတြကို ျပန္လည္စုစည္းျပီးမိုးေလ၀သဆိုင္ရာဘာသာရပ္ေတြနဲ႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလိုအပ္ေနလဲဆိုတာေတြကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္တဲ့အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ မိုးေလ၀သပညာရွင္ေဒါက္တာထြန္းလြင္၊ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး ဌာနကတာ၀န္ရွိသူ၊ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ကပါေမာကၡေတြက ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့တကၠသိုလ္ေတြမွာရာသီဥတုႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ေတြကို ဘယ္အတိုင္းအတာအထိသင္ၾကားေနၾကသလဲဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရာသီဥတုအေျခအေနေတြနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သိသင့္တာေတြကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္တဲ့ေဆြးေႏြးပဲြမွ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနကိုတင္ျပျပီး တကၠသိုလ္အသီးသီးမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ကေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဇန္န၀ါရီလ(၂၂)ရက္မွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးျဖစ္တဲ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ငါးလုပ္ငန္း၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအပါအ၀င္က်န္းမာေရးက႑ေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News