အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီနဲ႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယား လူ႔စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ပူးေပါင္းၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ စာေမးပြဲမ်ားေအာင္ျမင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ကုန္ထုတ္ႏွင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မယ့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားေတြကို ဇန္န၀ါရီလ(၇)ရက္မွ (၂၆)ရက္အထိ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ကိုရီးယားႏိုင္္ငံမွာ အကိုင္အရရွိေရး အတြက္ အစိုးရျပည္ပေအဂ်င္စီနဲ႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားလူ႔စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕အစည္းတို႔ပူးေပါင္းၿပီး (၂၀၁၁)ခုႏွစ္မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခု အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားေနတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သား ေတြကေတာ ့(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲမွာ ကုန္ထုတ္နဲ႔ေဆာက္လုုပ္ေရးလုပ္ငန္း အတြက္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး လုပ္သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြကိုေတာ့ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန၊ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီရံုးမွာ ဇန္န၀ါရီလ(၇)ရက္မွ (၂၆)အထိ လက္ခံသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲမွာကုန္ထုတ္နဲ႔ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (၉၇၉၈)ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္မွ (၂၈)ရက္အထိ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ေပးခဲ့ တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုအလုပ္ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံရာမွာေတာ့ တစ္ရက္ကို ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား(၆၅၀)ဦးႏႈန္းနဲ႔ လက္ခံေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ကိုရီးယားႏိုင္ငံကိုသြားေရာက္မယ့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးရာမွာ အျမင္အာရံု၊ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာသန္စြမ္းမႈအျပင္ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈေတြကို အစစ္ေဆးခံခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အလုပ္သမား ေတြ အေနနဲ႕ အခုလိုအစိုးရေအဂ်င္စီနဲ႔ တရား၀င္သြားေရာက္မယ့္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ရွိၿပီး လုပ္ခလစာအျပင္ အခ်ိန္ပိုေၾကးအပါအ၀င္ တစ္လသိန္း(၂၀)၀န္းက်င္ရရွိမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆင္ေျပတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိုရီးယားႏိုင္္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ အရရွိေရးအတြက္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီနဲ႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားလူ႔စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ပူးေပါင္းၿပီး (၂၀၁၁)ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အထိ လုပ္သား(၃၆၀၀၀)ေက်ာ္ေစလႊတ္ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News