ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွ ဦးစီးက်င္းပတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ားအား အင္ဂ်င္နီယာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ေပးအပ္မႈကို ဇန္န၀ါရီလ (၆)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြ စြမ္းရည္က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းေတြမွာ အင္ဂ်င္နီယာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွသူေတြအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အင္ဂ်င္နီယာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ေပးအပ္ရာမွာေတာ့  ျပည္တြင္းကအင္ဂ်င္နီယာေတြကို လက္မွတ္ေပးအပ္ခဲ့တာ ေတြအျပင္  ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံမွ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္နဲ႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္တို႔ကိုလည္း လက္မွတ္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပႏို္င္ငံမွ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ေတြကို အင္ဂ်င္နီယာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ေပးအပ္ရတာဟာ  ျပည္တြင္းမွာအလုပ္လုပ္နို္င္ေစဖို႕အတြက္  ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အင္ဂ်င္နီယာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ေပးအပ္ရာမွာ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္လက္မွတ္၊ မွတ္ပံုတင္ ကန္႔သတ္အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္လက္မွတ္၊မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္လက္မွတ္၊ မွတ္ပံုတင္အၾကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ စတာေတြကိုေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈကို  (၂၀၁၃)ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး  အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ အာဆီယံနိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ေပးအပ္မႈမွာ ကုမၸဏီအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေပးအပ္တာပါ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ကုမၸဏီအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာေတာ့ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

Related News