ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သယံဇာတနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ေရႊေတာင္ဘိလပ္ေျမကုမၸဏီလိမိတက္တုိ႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ သယံဇာတနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ လက္ေအာက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ႔ ေရႊေတာင္ဘိလပ္ေျမ ကုမၸဏီလိမိတက္တုိ႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းကုိ ဒီဇင္ဘာလ၃ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ႔ ေရႊေတာင္ဘိလပ္ေျမကုမၸဏီလိမိတက္တုိ႔အၾကား ေရးထုိးခဲ႔တဲ႔နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာထဲမွာ ပန္းေလာင္ - ျပဒါးလင္းဂူေတာရုိင္းတိရစၦာန္ ေဘးမဲ႔ေတာအား ဧရိယာ(၁၇၇၉)ဟတ္တာတုိးခ်ဲ႕ရန္နဲ႔ မဟာျမိဳင္ေတာရုိင္း တိရစၦာန္ေတြေဘးမဲ႔ေတာ၏ဧရိယာ(၅၄၂၀)ဟတ္တာမွာ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီဟာ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကုိ ပထမဦးဆုံးစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News