ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနနဲ႔ Plan International Myanmar တို႔ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ ၾက့ံၾကံ့ခိုင္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမွင့္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေက်ာင္းေပါင္း(၂၀)က ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြကို စာသင္ေက်ာင္းေဘးကင္း လံုျခံဳေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိပါတယ္။ ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ၾက့ံၾကံ့ခိုင္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမွင့္ေရးစီးမံကိန္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကစတင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး၊ ဒီစီမံကိန္းမွာပါ၀င္တဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအစီအစဥ္ကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရွိ ေက်ာင္းေပါင္း(၂၀)မွာစတင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။

စာသင္ေက်ာင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ အ.ထ.က(၃)၊ အ.လ.က(၁)၊ အ.လ.က(၂)  စတဲ့အေျခခံပညာေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္းမွာ ႏို၀င္ဘာလ(၁၄)ရက္ကေန(၁၆)ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ခ်မ္းေျမ့သာစံျမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ အ.ထ.က(၅)၊ အ.ထ.က(၁၃) စတဲ့အေျခခံပညာေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ႏို၀င္ဘာလ(၁၆)ရက္မွ (၁၈)ရက္ထိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဘုန္ေတာ္ၾကီးသင္စာသင္ေက်ာင္း(၅)ေက်ာင္း အပါအ၀င္ အေျခခံပညာေက်ာင္း(၅)ေက်ာင္း နဲ႔ ယာယီ စာသင္ေက်ာင္း(၅)ေက်ာင္းတို႔မွာ ႏို၀င္ဘာလ (၂၄)ရက္ကေန (၂၆)ရက္ထိ ဘက္စံုေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ စာသင္ေက်ာင္းဆင့္ပြား သင္တန္းမ်ားကိုပို႔ခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဘက္စံုေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ စာသင္ေက်ာင္းဆင့္ပြားသင္တန္းမွာ မုန္တိုင္း၊ မီးေဘး၊ ေရးေဘး၊ ငလ်င္အစရွိတဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းမ်ား၊ ျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းေတြမွာ စာသင္ၾကားျခင္း တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားနဲ႔ ေနရာေဒသအလိုက္ အေဆာက္အအံု အေျခအေနေတြ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေတြကို သင္တန္းေပးပို႔ခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးသြားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက တဆင့္ အျခားေက်ာင္းေတြမွာရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ နဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို ဆင့္ပြားျပန္လည္ သင္တန္းေပး ပို႔ခ်ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ၾက့ံၾကံ့ခိုင္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမွင့္ေရးစီးမံကိန္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အစီအစဥ္မွာ ပညာေရးပိုင္းအျပင္ က်န္းမာေရးနဲ႔ အေဆာက္အဦပိုင္းဆိုင္ရာ လွဳပ္ရွားမႈေတြလည္း ပါ၀င္ေနတာျဖစ္ျပီး၊ စီမံကိန္းကာလအေနနဲ႔ (၁၈)လထိ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News