သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္တဲ႔လုပ္ငန္းေတြမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚထိခို္က္မႈေတြကုိ အတတ္နုိင္ဆုံး ေလ်ာ့ခ် နုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္မႈေလ်ာ့နည္းေစတဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမျဖစ္မေန ထည္႔သြင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လိုအပ္တယ္လုိ႔ သယံဇာတ နွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္သတင္းအဖြဲ႔က တင္ဆက္ေပးပါမယ္။သတၳဳက႑ဟာ ျမန္မာနုိင္ငံအမ်ိဳးသားစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အဓိကအေရးၾကီးတဲ႔ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေဒသခံ ျပည္သူေတြ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရရွိေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတဲ႔ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ႔ သတၳဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္မႈမရွိရင္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိထိခုိက္ေစနုိင္တဲ႔ ေရ၊ ေလ၊ ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈေတြ ၾကဳံေတြ႔နုိင္ကာ လူမႈစီးပြားေတြအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚနုိင္တာေၾကာင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္တဲ႔ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပတ္၀န္းက်င္ကုိထိခုိက္မႈေလ်ာ့နည္းေစတဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမျဖစ္မေန ထည္႔သြင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႕ နုိ၀င္ဘာလ(၅)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horozon Lake View Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ သတၱဳက႑ဆုိင္ရာပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေပၚ အျပီးသတ္ညႇိနႈိင္းတုိင္ပင္မႈ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ 

ယခုျပဳလုပ္တဲ႔ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ သတၱဳက႑ဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္(၈)ခ်က္ကုိ အျပီးသတ္ ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႕ သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာပါတယ္။ သတၱဳက႑ဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေရးဆြဲနုိင္ေရးအတြက္ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇နွစ္ဆန္းပုိင္းထဲက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News