ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနက ဦးစီးျပဳလုပ္တဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ဥပေဒဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ (၃)ရက္နဲ႔ (၄) ရက္ ႏွစ္ရက္တာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဆည္ေျမာင္း လမ္းမွာရိွတဲ့ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနရံုးမွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အရင္က စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ (၁၉၀၈)ခုနွစ္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒကို အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး လက္ရိွမွာေတာ့ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္က ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ဥပေဒအသစ္အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အခု အသစ္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒကို လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရိွသူေတြကုိ သိရိွနိုင္ေစရန္ အခုလို အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လယ္ယာက႑ဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကုိင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ အသစ္ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒဆုိင္ရာ ဥပေဒမွာေတာ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒကို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ တာ၀န္ရိွသူေတြ သိရိွနိုင္ေစရန္အတြက္ အခုလို အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွျပီး ႏို၀င္ဘာလ (၃)ရက္နဲ႔(၄) ရက္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအျပင္ ရခိုင္၊ဧရာ၀တီ စတဲ့ ေနရာေဒသက တာ၀န္ရိွသူ ေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News