အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလပထမအပတ္ အထိစည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိတဲ့ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု(၁၂)ရံုကိုတရားစြဲဆိုထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက အလုပ္ရံု၊ စက္ရံု၊ ဆုိင္မ်ားနဲ႕ အလုပ္ဌာနေတြကို (၁၉၅၁)ခုႏွစ္ အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ၊ (၁၉၅၁)ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ၊ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒ၊ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ေရးဥပေဒစတဲ့  ဥပေဒ (၄)ခုနဲ႕ စစ္ေဆးစည္းၾကပ္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာလပထမအပတ္အထိ တရားစြဲဆိုထားတဲ့ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုကေတာ့ (၁၂)ရံုရွိၿပီး ဒီ စက္ရံု၊အလုပ္ရံု (၁၂)ရံုထဲက (၄)ရံုကေတာ့အမႈၿပီးသြားၿပီ လို႔သိရပါတယ္။ 

စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြကို တရားစြဲဆုိထားတဲ့ အမႈေတြနဲ႕ ၀န္ခံကတိထုိးထားတဲ့ အမႈေတြကေတာ့ အခ်ိန္ပုိနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္ေတြမွာ အလုပ္သမား သေဘာတူညီမႈမရွိတာေတြနဲ႕ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရတာေတြေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႕ စက္ရံုေတြကို စီမံခ်က္နဲ႕အညီ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနဲ႕ က်န္းမာေရးအျပင္ အလုပ္သမားဥပေဒေတြကို လုိက္နာမႈရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေနၿပီး ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးတာေတြနဲ႕ တုိင္ၾကားထားတာေတြေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News