၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၃ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာထားတဲ့ ကနဦးအစီရင္ခံစာကို ေရြးေကာက္ပြဲပညာေပးေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမိတ္ဖက္မ်ား (EEOP) က ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္က Park Royal ဟိုတယ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဇင္ဝင့္သူေဇာ္ တင္ဆက္ေပးမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႕အျပားမွ အဖြဲ႕ေတြ  ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲပညာေပးေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမိတ္ဖက္မ်ား (EEOP) က မဲဆႏၵနယ္ (၁၃)ခုကို ကာလရွည္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၁၃ ဦးအပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူဦးေရ ၁၄၉ ဦးနဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

ကနဦးေပးပို႕လာတဲ့ အစီရင္ခံစာေပါင္း ေလးရာေက်ာ္နီးပါးကို ေလ့လာအျပီးမွာေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းထားေတြအရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တယ္လို႕ သံုးသပ္ထားပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့တဲ့ EEOP ရဲ႕ ကနဦးအစီရင္ခံစာမွာ အမ်ိဳးသမီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္မႈႏႈန္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားတာေတြ႕ရျပီး ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမွာ လူငယ္ေတြ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို အသက္အရြယ္ၾကီးတဲ့သူေတြနဲ႕အမ်ိဳးသမီးေတြသာ အမ်ားဆံုးလာေရာက္ မဲေပးခဲ့ျပီး လူငယ္ေတြ လာေရာက္မဲေပးမႈ မေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္က မဲရံုေတြမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သူ ဦးတင္ထြန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ကနဦး အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ကိုးခုက မဲေပးခဲ့သူ ေလးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

EEOP က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မဲရံုဖြင့္လွစ္တာ၊ မဲေပးတာ၊ မဲရံုပိတ္သိမ္းတာနဲ႕ မဲေရတြက္တာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ျပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ELMO အခ်က္အလက္ေပးပို႕မႈ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္နဲ႕ ေပးပို႕စုစည္းရယူခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ကနဦးအစီအရင္ခံစာအျပင္ ထပ္မံေရာက္ရွိလာတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကို စုစည္းသံုးသပ္ျပီးရင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ဦးမယ္လို႕သိရပါတယ္။ 


 

Related News