(၂၀၁၈)ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုေပမယ့္ တိက်ခိုင္မာတဲ့ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မႈ မရွိတာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႕ခြဲမႈမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနေသးတာကိုေတြ႕ရတယ္လို႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကနဦး အစီရင္စာက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ သက္စိုးေအာင္က တင္ဆက္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အားလုံးပါ၀င္နိုင္မႈ၊ တာ၀န္ယူမႈစတဲ့ အရည္အေသြးေတြကို စနစ္တက်အကဲျဖတ္ႏုိင္ဖို႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE)ႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕(PTE)တို႕က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကနဦးအစီရင္ခံစာအျဖစ္ထုတ္ျပန္ကာ ႏို၀င္ဘာလ(၄)ရက္က ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္မွွာ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႕ ေတြ႔ဆုံၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္ (၁၃)ခုမွာ (၁၂)ခုကို ေစာင့္ၾကည့္လ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေတြအရ  ထူးျခားတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ မေတြ႕ရဘဲ  မဲေပးတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကေတာ့  အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕တယ္လို႕ ဆိုႏိုင္တယ္လို႕လည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ထုံလုပ္နည္း၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ေတာ့ တိုးတက္မႈႀကီးႀကီးမားမား မေတြ႕ရတဲ့အျပင္ တိက်ခိုင္မာတဲ့ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မရွိတာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႕ခြဲမႈမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနေသးတာကို ေတြ႕ရတယ္လို႕လည္း ေျပာပါတယ္။ အဓိကအေနနဲ႕ မဲရုံအခင္းအက်င္းမွာ မသန္စြမ္း မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္  အလြယ္တကူ လာေရာက္မဲေပးဖို႕ခက္ခဲေနတာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ မဲရုံေတြရဲ႕သိရွိမႈအားနည္းတာ၊ မဲစာရင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနေသးတာ၊ မဲရုံတာ၀န္ရွိသူေတြက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြအတိုင္း လိုက္နာမႈ အားနည္းတာေတြကို ေတြ႕ရတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ 

ဒီအခ်က္ေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ မဲရုံတာ၀န္ရွိသူေတြကို ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ သင္တန္းေတြေပးျခင္းျဖင့္  အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႕လည္း ဆိုပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE)ႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕(PTE)တို႕က ကာလတိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ အေယာက္(၅၈၀) နီးပါးကို မဲဆႏၵနယ္(၁၂)ခုကို ေစလႊတ္ၿပီး မဲရုံအျပင္အဆင္ အပါအ၀င္ မဲေပးတာ၊မဲရုံပိတ္တာ၊ နဲ႕မဲေရတြက္တာစတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကို ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ပုံစံေတြ အသုံးျပဳၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

မဲေပးမႈေတြ မစတင္မီ မဲရုံေတြအတြင္းကို၀င္ေရာက္ကာ မဲရုံခင္းက်င္းျပင္ဆင္တာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ မရတဲ့ပမာဏဟာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအာလံုးရဲ႕(၄)ရာခိုင္နႈန္းရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္လ့လာခြင့္ရတာ၊ မဲရုံေတြရဲ႕ (၈၉)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႀကိဳတင္မဲပုံးေတြ မဲရုံမဖြင့္လွစ္မီကပင္  ေရာက္ရွိေနေပမယ့္ က်န္(၁၁)ရာခိုင္နႈန္းကေတာ့ ႀကိဳတင္မဲပုံးေတြမဲရုံမဖြင့္မီ ေရာက္ရွိလာတာကို မေတြ႕ရိွရသလို မဲရုံပိတ္ခ်ိန္ထိ မေရာက္ရွိေသးတာေတြ၊  ဘီးတပ္ကုလားထုိင္နဲ႕လာတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္  အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ဆႏၵျပဳခန္းျပင္ဆင္ထားမႈမွာေတာ့ မဲရုံေတြရဲ႕(၄၄)ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိတယ္လို႔ ကနဦးအစီရင္ခံစာမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြနဲ႕တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။


 

Related News