နုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေ၀းကေန သေဘာတူညီခ်က္(၇)ခုကုိရရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ သီးသန္႔အစည္းအေ၀းမွာ နွစ္ဖက္ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ထိေတြ႔မႈမ်ား ေရွာင္ရွားနုိင္ေရးကိစၥေတြ၊ အေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖစ္ပြားပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မထိခုိက္ေစေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး သေဘာတူညီ ရရွိလာတဲ့ အခ်က္(၇)ခ်က္ကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး ၀န္ၾကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။ 

သေဘာတူညီခဲ႔တဲ႔အခ်က္(၇)ခ်က္အေနနဲ႔ (က)ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ၊ တတိယအစည္းအေဝး ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ပါ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီက်င္းပရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ညီလာခံ(၃)ႀကိမ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး၊(ခ) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္လိုအပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊား ႏိုင္ေရး၊(ဂ)လက္ရွိႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈပုံစံကိုပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊(ဃ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူၿပီး ယင္းသေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊(င) NCA အခန္း(၅)၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံခ်မွတ္ ျခင္းအပိုဒ္ ၂၀ (ဂ)ပါ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေရး၊ (စ) NCAလက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးပါဝင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ (ဆ) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အတိုင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

နုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔ အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊစံအိမ္ဟုိတယ္မွာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ကေန ၁၆ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။ ေအာက္တုိဘာလ၁၅ရက္ဟာ တစ္နုိင္ငံလုံးပစ္ေခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္( NCA)ကုိစတင္လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ႔တဲ႔ (၃)နွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ႔တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါအခမ္းအနားကုိ ယခင္ျပဳလုပ္ေနက်အခမ္းအနားပုစံမ်ိဳးနဲ႔ မျပဳလုပ္ပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အနွစ္သာရ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသ ီးသန္႔အစည္းအေ၀းကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာလုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News