လာမည့္ (၂၀၁၉)ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလကစျပီး  ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ  က်ပ္(၁၀၀၀)တန္ေအာင္ဘာေလ သိန္းထီလက္မွတ္မ်ားကိုစတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခဲြက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ထီစာအုပ္၀ယ္ယူေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအေနျဖင္႔ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားနွင္႔အညီ ေဆာင္ရြက္ၾက ရန္ေၾကညာအပ္တယ္လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

(က) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ေအာင္ဘာေလထီစာအုပ္မ်ား ၀ယ္ယူေရာင္းခ် လိုပါက ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခဲြ(ရန္ကုန္)သို႔လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင္႔ေအာင္ဘာေလထီစာအုပ္မ်ား၀ယ္ယူေရာင္းခ်လိုပါက ေအာင္ဘာ ေလသိန္းဆုဌာနခဲြ(မႏၱေလးရံုးခဲြ)သို႔လည္းေကာင္း၊ က်န္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ျပည္နယ္မ်ားမွ ေအာင္ဘာေလထီစာ အုပ္မ်ား၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာျမိဳ႕ နယ္ရွိျမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ရံုးမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ 

(ခ) ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္၀ယ္ယူေရာင္းခ်လိုသူမ်ားသည္ ထီလုပ္ငန္းအမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ျပီး ေလ်ွာက္လႊာနွင္႔အတူနိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပား မူရင္း၊ မိတၱဴ နွင္႔ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းမူရင္း၊ မိတၱဴ မ်ားျဖင္႔ပူးတဲြတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ (ဂ) ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာရံုးမ်ားသို႔ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္သြင္းသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဃ) က်ပ္(၅၀၀)တန္ထီစာအုပ္မ်ားအတြက္ လစဥ္၀ယ္ယူခြင္႔ရရွိထားေသာထီစာအုပ္အေရအတြက္ အရထီစာအုပ္တစ္အုပ္လ်ွင္ အာမခံေငြ (Deposit) က်ပ္(၁၀၀)နႈန္းျဖင္႔ (၃)လစာၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း ၍ လည္းေကာင္း၊ က်ပ္(၁၀၀၀)တန္ ထီစာအုပ္မ်ားအတြက္ ထီစာအုပ္တစ္အုပ္လ်ွင္ အာမခံေငြ(Deposit) က်ပ္(၂၀၀)နႈန္းျဖင္႔(၃)လစာ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း၍လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(င) က်ပ္(၁၀၀၀)တန္ထိ၀ယ္ယူခြင္႔ရရွိမည္႔သူမ်ားသည္ က်ပ္(၅၀၀)တန္ေအာင္ဘာ ေလထီမ်ားကို သတ္မွတ္အခ်ိဳးျဖင္႔ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ (စ) ထီစာအုပ္၀ယ္ယူေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအေနျဖင္႔ တစ္လလွ်င္ မိမိေရာင္းခ်မည္႔ ထီစာအုပ္အေရအတြက္အရ ဘ႑ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး အတြက္ တာ၀န္ယူေရာင္းခ်မည္႔ ထီစာအုပ္အေရအတြက္ ကိုေဖာ္ျပလ်ွက္ မပ်က္မကြက္၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူကတိစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဆ) ထီစာအုပ္မ်ား၀ယ္ယူေရာင္းခ်လုိသူမ်ားအေနျဖင္႔ သေဘာတူကတိစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ထီစာအုပ္၀ယ္ယူခြင္႔ရပ္စဲျခင္း၊ အာမခံေငြ (Deposit) မ်ားနိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းယူျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဇ) ၀ယ္ယူခြင္႔ရရွိသည္႔ ထီစာအုပ္အေရအတြက္အား အတည္ျပဳခ်က္ရရွိပါက သဘာတူကတိစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ အာမခံေငြ(Deposit) ေပးသြင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေနာက္ဆံုးထား ၍အျပီးေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခဲြက ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

 

 

Related News