ဒီေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္ကြက္ေပါင္း(၁၃)ရပ္ကြက္ရွိျပီး၊ တစ္ေန႔ကိုအမိႈက္ခ်ိန္ ေပါင္းတန္(၈၀)ေက်ာ္ထြက္ရွိ ေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနကသိရပါတယ္။ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ ရပ္ကြက္ေပါင္း(၁၃)ရပ္ကြက္နဲ႔ လူေနအိမ္ေျခေပါင္း ၂ေသာင္းခြဲခန္႔ရွိပါတယ္။ ဒီရပ္ကြက္ေတြထဲမွ အိမ္တြင္းမီးဖိုေဆာင္ကထြက္ရွိတဲ့ အမိႈက္စို၊ အမွိဳက္ေျခာက္ေတြ၊ ျခံထြက္အမႈိက္ျဖစ္တဲ့ သစ္ကိုင္း၊ သစ္ေျခာက္ေတြနဲ႔ လမ္းမၾကီးနဲ႔ လြမ္းသြယ္ေတြကေန တစ္ေန႔ကို အမိႈက္ခ်ိန္ တန္(၈၀)ထိ ထြက္ရွိ ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီအမိႈက္ေတြကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ေတာင္ဥကၠလာ ပ ျမိဳ႕နယ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက ေန႔ ည အဆိုင္းမ်ားခြဲကာ လိုက္လံသိမ္းဆည္ေပးေန တာျဖစ္တယ္လို႔ အခုလိုေျပာပါတယ္။


ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနအေနနဲ႔ ျမိဳ႕နယ္တြင္းမွာရွိတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြကို ေန႔အလုိုက္ လိုက္လံသိမ္းဆည္းေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အိေကခိုင္ျဖိဳးက ေပးပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News