ဒီကေန႕ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ရက္ မွာက်ေရာက္တဲ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိန္းကေလးမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕သံလြင္လမ္းမွာရိွတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ Plan International Myanmar အဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိန္းကေလးမ်ားေန႔ကို က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႕မွာက်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိန္းကေလးမ်ားေန႕မွာေတာ့ “လံုျခံဳစိတ္ခ်ျမိဳ႔ျပဘ၀ တည္ေဆာက္ဖန္တီးၾက “ ဆို တဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႕က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ျပီးအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့တဲ့ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳ ေ၀မွ်ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာနဲ႔ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ေကာက္ယူထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိန္းကေလးမ်ားေန႔မွာ ႏိုင္ငံအတြင္း က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈရရွိလာႏိုင္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြရရွိႏိုင္ေရး၊ တန္းတူ ပညာသင္ယူႏိုင္ခြင့္ နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္မ်ားရရွိႏိုင္ေရး၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးစတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္္းမွာရိွတဲ့ မိန္းကေလးမ်ားအေနနဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိန္းကေလးမ်ားေန႕ကုိ ပိုမိုသိရိွေစရန္အတြက္လည္းက်င္းပခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၉)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က စတင္ျပီး ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ရက္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိန္းကေလးမ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အျဖစ္ မိန္းကေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ အေရးၾကီးေၾကာင္း လံွဳ႔ေဆာ္တဲ့အစီအစဥ္ေတြကို ႏွစ္စဥ္ေအာက္တိုဘာ(၁၁)ရက္မွာ ျပဳလုပ္ ၾကတာျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိန္းကေလးမ်ားေန႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မွာ ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News