ျပည္တြင္း သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Chatrium Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္သုေတသန အသင္း (ရန္ကုန္)ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လက စတင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစဖို႔၊ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးစနစ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိေစဖို႔၊ ေစ်းကြက္သုေတသန ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာက္ရြက္ႏိုင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္)ကို ေစ်းကြက္ သုေတသနရွာေဖြျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာရပ္ေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳ ဗဟုသုတေတြကို မွ်ေ၀ေပးသြားဖို႔ အတြက္ ပညာေပးေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အသင္း၀င္မ်ားတုိးပြားေရးအတြက္ စည္းရံုးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ေတြမွာ လိုအပ္တဲ့စံညႊန္းမ်ားအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီနဲ႔ အၾကံေပးေကာ္မတီ ဆိုျပီး ေကာ္မတီ(၄)ခုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေစ်းကြက္သုေတသနရွာေဖြျခင္းျဖစ္တဲ့ Market Research ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာစတင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး၊ ေစ်းကြက္ သုေတသနရွာေဖြျခင္းအသင္းအဖြဲ႔အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းတာကေတာ့ ပထမဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News