သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္ရဲ႕ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္နဲ႔အထက္ေဖာင္းရစ္ေတာ္မွာ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ဖို႔အတြက္  အစားထိုးလဲလွယ္မယ့္ မ်က္ပါးေရႊျပားသကၤန္းေတြကို ေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္က စတင္စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ျဖဳတ္ခြာခဲ့ပါတယ္။ သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္ရဲ႕ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္မွာ ယခင္က(၉)လက္မပတ္လည္ေရႊျပားသကၤန္း(၁၅၅)ျပား ကပ္လွဴပူေဇာ္ထားပါတယ္။ ေစတီေတာ္ရွိ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္အျပည့္ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴပါက (၉)လက္မပတ္လည္(၄၃၉)ျပား ကပ္လွဴရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ လိုအပ္ေနေသးတဲ့(၉)လက္မပတ္လည္ေရႊျပားသကၤန္း (၂၈၄)ျပားကိုထပ္မံအလွဴခံခဲ့ရာ ေရႊျပားအေရအတြက္(၆၀၀)နီးပါးရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ေစတီေတာ္ရဲ႕အထက္ေဖာင္းရစ္ေတာ္ကိုပါေရႊျပားသကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ဖို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္သတ္မွတ္ထားၿပီး အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ အစားထိုးလဲလွယ္မယ့္မ်က္ပါး ေရႊျပားသကၤန္းေတြကို စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ျဖဳတ္ခြာျခင္း၊ ယခင္ကပ္လွဴထားတဲ့ေရႊျပားသကၤန္းမ်ားနဲ႕ပံုစံတူ ေရႊျပားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ငွက္ေပ်ာ္ဖူးေတာ္နဲ႔ အထက္ေဖာင္းရစ္ေတာ္ရွိ သတ္မွတ္ေနရာေတြမွာ ကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္း၊ ကပ္လွဴပူေဇာ္ခဲ့တဲ့့ေရႊျပားသကၤန္းေတြကိုစစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ႏွစ္ထပ္ျငမ္းဖ်က္သိမ္းျခင္းနဲ႔ ေရစက္ခ်မဂၤလာအခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴရာမွာ မ်က္ပါးေရႊသကၤန္းကပ္လွဴတာနဲ႔ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴ တာႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး ေရႊျပားသကၤန္း ကပ္လွဴတာက ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈနည္းတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္မွာ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ဖို႔ကို သီတင္းကၽြတ္နဲ႔ တန္ေဆာင္မုန္းမွာ အၿပီးကပ္လွဴသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴရာမွာ စက္တင္ဘာလအထိလာ ေရာက္လွဴဒါန္းထားသူေတြကိုသာ အလွဴရွင္ကိုယ္တိုင္ အေပၚတပ္လွဴခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ လာေရာက္လွဴဒါန္းတဲ့ေရႊျပားသကၤန္းေတြကိုေတာ့သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္ရဲ႕ (၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္လံုးေတာ္ျပည့္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴမွသာ ကပ္လွဴပူေဇာ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News