ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပထမဆံုး ျမန္မာ့ဆင္ျပခန္းကို အခုလတြင္းမွာ စတင္ တည္ေဆာက္မယ္လို႔ ရန္ကုန္တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္ သဘာ၀သမိုင္း ျပတိုက္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ကသိရပါတယ္။
ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ သဘာ၀သမိုင္း ျပတိုက္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔(WWF)တို႔ ကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ဆင္ျပခန္းကို ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွာရွိတဲ့ သဘာ၀သမိုင္းျပတိုက္အတြင္းမွာ တည္ေဆာက္သြားဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြက စီစဥ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တည္ေဆာက္သြားမယ့္ ဆင္ျပတိုက္ကို သဘာ၀သမိုင္း ျပတိုက္အတြင္းက အက်ယ္၀န္းေပ(၃၀)၊ ေပ(၈၀) အျမင့္ (၁၃)ေပရွိတဲ့ အခန္းထဲမွာ အပိုင္း(၄)ပိုင္းနဲ႔ ျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပခန္းမွာ ဆင္ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ဆင္ရိုးစုနဲ႔ ဆင္စြယ္မ်ား၊ ဆင္စာအုပ္နဲ႔ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဆင္ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ၊ ခေလာက္၊ စတဲ့ ဆင္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆင္သေရမ်ား၊ ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ရုပ္ေသမွတ္တမ္း မ်ား၊ ဆင္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳမႈ ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရွးျမန္မာနန္းတြင္းရဲ႕ ဆင္အသံုးျပဳပံုမ်ား စတာေတြကို ခင္းက်င္းျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဆင္ျပခန္းကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တဲ့ ျမန္မာ့ဆင္ေတြရဲ႕ သမိုင္းအေၾကာင္း၊ အေလ့အထမ်ားနဲ႔ ဆင္ေတြရဲ႕ အသံုး၀င္ပံုမ်ား၊ ဆင္ေတြရဲ႕လက္ရွိမွာေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ အခက္ခဲေတြကို ျပည္သူေတြ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာ့ဆင့္ျပခန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္းမွာအျပီးသတ္တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ပထမအပတ္ထဲမွာ အမ်ားျပည္သူ လာေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ဖြင့္လွစ္ျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News