ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေတြ အျမန္ဆုံးက်င္းပႏိုင္ဖို႔ေကာ္မတီ၀င္ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ လူဦးေရအေပၚမူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ဖို႔တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမွာပုဒ္မ(၁၃)မွာပါရွိတဲ့ ေကာ္မတီ၀င္ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ရာမွာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ(၆)ခု သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ရမွၿဖစ္တဲ့အတြက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမေနရာမွာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူလူဦးေရအေပၚ မူတည္ၿပီးသတ္မွတ္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ(၃၂၄)ရဲ႕ေနာက္မွာ ပုဒ္မ(၃၂၄)-(က)ကိုလည္းျဖည့္စြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ေအာက္တိုဘာ(၅)ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ အျမန္ဆုံးေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္တင္သြင္းခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္ေျမသတ္မွတ္ရတာဟာ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ဖို႔အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနရွိလို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေအာက္တုိဘာ(၈)ရက္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေလ့လာစိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္နဲ႔သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းပါ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ“ဦးေရ”ေနရာမွာ “လူဦးေရ” ဆိုတဲ့စကားရပ္ကို ျပင္ဆင္သင့္တာနဲ႔ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းပါ ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို ပုဒ္မ(၃၂၄)ရဲ႕ေနာက္မွာ ပုဒ္မ(၃၂၄)-(က)အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းဥပေဒေတြပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရရင္ ထုိသူကို တစ္ႏွစ္ထက္မပိုတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊က်ပ္(၁)သိန္းထက္မပိုတဲ့ ဒဏ္ေငြျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္(၂)ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမယ္လို႔ ျဖည့္စြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးတာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖစ္ရယူဖို႔လာမယ့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က်င္းပမယ့္ရက္ေတြမွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News