အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရိွ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပိုင္းခရိုင္အတြင္းရွိ၊ သာေကတစက္မႈဇုန္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)စက္မႈဇုန္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ(၆)ရက္က သာေကတ စက္မႈဇုန္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ရံုးစုေပါင္းခန္းမမွာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရိွ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္ရံု၊အလုပ္ရံု(၃၀၈၁)ရံုကအလုပ္သမား(၄)သိန္းခန္႔မွာ အလုပ္သမား (၈)ေထာင္ခန္႔ဟာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမရွိေၾကာင္းစာရင္းသိရတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာ ၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမွအလုပ္သမားေတြကိုလုပ္ငန္းခြင္မပ်က္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ေပး ရာမွာဥပေဒ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီေျဖေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးရတာေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာဦးစီးမွဴးရံုးမွ တိုင္းဦးစီးမွဴးကေျပာပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားလုပ္ေဆာင္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့အေထာက္အထားေတြကို ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ကိုယ္တိုင္သြားမယူရဘဲလုပ္ငန္းခြင္မပ်က္လာေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ အဆင္ေျပမႈရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္ရံု၊အလုပ္ရံုေတြရွိ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမရွိေသးတဲ့အလုပ္သမားေတြကိုလုပ္ငန္းခြင္မပ်က္ သစၥာစီမံခ်က္နဲ႔ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပားလုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔အတြက္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္အထိ (၂)လတာေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။  

 

Related News