မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္စီမံထားတယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးနဝမေန႔မွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသသစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ မႏၱေလးအမည္အမွတ္တံဆိပ္ေတြ ထင္ရွားေပၚလြင္ေစေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဟန္႔အတားျဖစ္ေစမယ့္ကိစၥေတြ ေျဖေလ်ာ့ျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ခရီးစဥ္ေဒသေတြအတြင္း ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေဒသေတြကို ယူနက္စကို စာရင္းဝင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာကိုကမၻာက သိလာေစကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြလည္း ပိုမိုတုိးတက္လာ ႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကဦးေဆာင္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္စီမံထားတယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ေျဖၾကားပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ၄ ခုမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပါဝင္ၿပီး ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာေတြ ခ်မွတ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးမွာပါဝင္တဲ့ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကတာဝန္ရွိသူေတြပါဝင္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ရွိမရွိကို ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားေတြကို ဆြဲဆာင္ႏိုင္တဲ့ေနရာအမ်ားအျပားလည္း ရွိေနပါတယ္။ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ ေရာစပ္ေနတဲ့ ပုဂံ၊ အင္းဝ၊ အမရပူရ၊ ပုပၸါး၊မႏၱေလးစတဲ့ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတ ြျပင္ဦးလြင္၊ မိုးကုတ္လိုေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေတြနဲ႔ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေလ့လာေရးလို ထူးျခားတဲ့ခရီးစဥ္ေတြလည္း ရွိတယ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News