ဒီႏွစ္ စက္တင္ဘာ(၂၁)ရက္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ျပည္ပကုန္သြယ္မႈက႑မွာ  ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံခြဲေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ထားႏိုင္ၿပီး  ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကိုလည္း ေလွ်ာ႔ခ်လာႏိုင္တယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၈ စက္တင္တင္ဘာ(၂၁)ရက္ထိ (၆)လ၀န္းက်င္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပကုန္သြယ္ပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၇)ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလနဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္  (၂)ဘီလီယံေက်ာ္ပိုမို ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္လာႏိုင္တာျဖစ္တယ္လို႕ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေအာင္တိုဘာ(၆)ရက္က UMFCCI မွာျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယသမၼတနဲ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပုံမွန္ေတြဆုံပြဲမွာ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီကုန္သြယ္မႈထဲမွာ ပုဂၢလိက က႑က (၁၅)ဘီလီယံနီးပါးနဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ (၈၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။   ဒီကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကို  အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၉၀၀)ခန္႕ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပို႕ကုန္တင္ပို႕မႈကိုေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံခြဲေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ထားႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

ျပည္တြင္းကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြ၀င္ေရာက္ေအာင္ လက္ရွိမွာ အစီအစဥ္ေတြခ်မွတ္ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႕လည္းေျပာပါတယ္။ ဒါျပင္  ဂ်ပန္၊ကိုရီးယာ၊ မက္ကာအို၊ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူေတြကို ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳတာနဲ႕ တရုတ္ႏိုင္ငံသားေတြကိုလည္း ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႕ခြင့္အျပဳေပးေနၿပီး ခရီးသြားေတြအပါအ၀င္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံေတြ  လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာလာေရာက္ႏိုင္ဖို႕ ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္တာေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားတယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကေန ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အာရွ(၁၀)ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းမွာ လိုေငြျပမႈအေနနဲ႕  (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ  GDPရဲ႕ (၃)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ GDP ရဲ႕ (၄)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမယ္လို႕ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။  ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၃)ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကက႑က  (၂၇)ဘီလီယံေက်ာ္နဲ႕ (၈၁)ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

Related News