ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလ်ွာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသင္းမ်ားဖြဲ႔စည္းေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ(၂၀)ရက္က မႏၱေလးကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ၿပီး ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလ်ွာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီအသင္းကိုရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ားျဖစ္ျခင္းကိုေလ်ွာ့ခ်ဖို႔၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒပါ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလ်ွာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အေနနဲ႔ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလ်ွာ့ခ်ဖို႔ အသိပညာေပးျခင္း၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ၊တစ္ကိုယ္ရည္မိခင္မ်ားေလ်ွာ့ခ်ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ပို႔ခ်ျခင္းနဲ႔ အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းျပသင္တန္းကို   ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ နည္းျပဆရာမမ်ားနဲ႔ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ သင္တန္းသား(၅၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

နည္းျပသင္တန္းဆင္းသင္တန္းသားမ်ားက မ်ိဳးဆက္ပြားအသိပညာေပးျခင္းဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွာ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလ်ွာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ၿပီး ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News