မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စြန္ရဲအင္းႀကီးမွာ ႏုန္းမ်ားက်ေရာက္ေနၿပီး ေဒသဖြံၿဖိဳးမႈအတြက္ ျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဒသႏၲရစီမံကိန္းအရ အသံုးေငြစာရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ ေမလ ၂၃ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဒုတိယ)ေန႔အခမ္းအနားမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ၂၀၁၈၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ မွ ၂၀၁၉ ၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္အထိ ေရးဆြဲထားတဲ့  ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခေငြ စာရင္း လ်ာထားခ်က္အားစိစစ္တင္ျပျခင္းကို ေဒသႏၱရစီမံကိန္းအရအသံုးေငြစာရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

တင္ျပတဲ့အထဲမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္၊စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ စြန္ရဲအင္းႀကီး သဲႏုန္းတူးေဖာ္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးဘက္ဂ်က္မွ ေငြလံုးေငြရင္းႏွင့္(၃၁၁၁)သန္း ေတာင္းခံထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စြန္ရဲအင္းႀကီးမွာေရွးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကတည္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ႏုန္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး ကန္ႀကီးတိမ္ေကာေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကန္ကို သဲႏုန္းတူးေဖာ္ေပးလုိက္မည္ဆိုပါကေဒသခံျပည္သူမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ဆႏၵကိုျဖည့္ဆီးရာေရာက္ၿပီးေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္လည္းကူညီရာ ေရာက္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ စြန္ရဲအင္းကုိျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းအရအသံုးေငြစာရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

စြန္ရဲအင္းႀကီးမွာ မူလက ကန္ေရျပည့္ ေရျပင္အက်ယ္ ဧရိယာ(၁၃၆၀)ဧကရွိၿပီး ယခုလက္ရွိ (၁၀၅၆) ဧကသာ က်န္ရွိၿပီး မူလက ကန္ေရေသာက္ဧရိယာမွာ(၃၄၀၀)ဧကရွိၿပီး ယခုလက္ရွိ(၃၁၀၅)ဧကသာ က်န္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စြန္ရဲအင္းႀကီး ျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးမည္ဆိုပါကလည္း  ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းသံုးစြဲမႈစိစစ္ေရးေကာ္မတီ မွ ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈကို ၾကပ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေစလုိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ စြန္ရဲအင္းႀကီးတူးေဖာ္ဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘ႑ာေငြ ေလလြင့္ျပဳန္းတီးမႈမျဖစ္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News