ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူရဲ႔သက္ေသခံကဒ္ျပား (NV Card )ေတြ ထုတ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနေတြကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး  ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးတို႔ လာေရာက္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း နုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည္႔ သူ၏သက္ေသခံကဒ္ျပား (NV Card)ေတြ ထုတ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ သက္ေသခံကဒ္ျပားရရွိသူရဲ႕ တာ၀န္နွင့္ အခြင့္အေရးေတြ ၊NV Card  ထုတ္ေပးဖို႔ လိုအပ္သူ နဲ႔ မလိုအပ္သူ ၊NV Card ထုတ္ေပးရန္ က်န္ရွိေနတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက လာေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနေတြကုိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ  ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာမွာေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးျခင္းကိစ္ၥေတြ၊ UEHRD ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ နုိင္ငံသား စီစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ႔အခ်က္အလက္ေတြအပါအ၀င္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ ထားမႈေတြ အေၾကာင္းရွင္းလင္း တင္ျပခဲ႔တာပါ။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း နုိင္ငံသားစီစစ္ခံရမည္႔ သူ၏သက္ေသခံကဒ္ျပား NV Card ေတြ ထုတ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနေတြအေၾကာင္းကုိ ေမလ၁၄ရက္ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ ၾကတာပါ။
 
 
 
 

Related News