ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရိွ သမို္္င္း၀င္အေဆာက္အအုံ၊ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး သမိုင္း၀င္ေနရာျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ အျပာေရာင္ကမ္ၸည္းျပားေတြကိုတပ္ဆင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အျပာေရာင္ကမ္ၸည္းျပားေတြကို အေဆာက္အအုံ တစ္ရာ၀န္းက်င္အထိ တပ္ဆင္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရိွ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအုံ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံေတြကို ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္အေဆာက္အအုံအျဖစ္ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္လာတာ အခုဆိုရင္ အေဆာက္အအုံ(၂၁)ခုကို တပ္ဆင္ေပးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ (၂၁)ခုေျမာက္အေနနဲ႔ အထက(၁)ဒဂံုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၁)ရက္ေန႔က အျပာေရာင္ကမ္ၸည္းျပားတပ္ဆင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးကိုေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔က ၁၉ ခုေျမာက္ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားကို တပ္ဆင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆးရုံႀကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း၁၀၀ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သလို သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအုံတစ္ခုလဲျဖစ္တာေၾကာင့္ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေဆာက္အအုံေတြမွာ တပ္ဆင္တဲ့ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားေတြကို ျပည္ပကေနမွာယူရတာ ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပက မိုးဒဏ္ေလဒဏ္ကိုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာရွည္ခံႏုိင္ေအာင္လဲ ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာရိွတဲ့ သမုိင္း၀င္အေဆာက္အဦးေတြ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးေတြ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

 

 

 

Related News