အခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံေဒသမွာ အႀကီးဆံုးစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျဖစ္တဲ့ Cobra Gold  စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၃)ရက္မွာ စတင္ခဲ့ၿပီး ေလ့က်င့္မႈမွာ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၆၈၀၀)ေက်ာ္ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News