ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအားလံုးရဲ႕ (၇၀)ရာခုိင္ႏႈန္း က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကို ၀င္ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ကေတာ႔ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ျမိဳ႕ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပုိမို၀င္ေရာက္လာေစဖို႕ ျမိဳ႕အလိုက္အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊လ်ွပ္စစ္မီး၊ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားနဲ႕လံုၿခံဳေရးစတဲ့ အခ်က္ ေလးခ်က္ေပၚ အဓိက မူတည္ျပီး အမွတ္ေပးကာ ျမိဳ႕အလိုက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ေအာက္က လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြသတ္မွတ္ထားတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မွာ ျမိဳ႕နယ္ေတြကို ဇုန္အလိုက္ခြဲ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ျပီး အခုအခါ ျပန္သံုးသပ္ကာ ျမိဳ႕အလိုက္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ႏို္င္ဖို႕ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဆယ္လတာကာလအတြင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၄) ဘီလီယံ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ထားျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးကို အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ထားတာျဖစ္ကာ ကယားျပည္နယ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္ နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ကိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ထားျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ ျပ႒ာန္းခဲ႕တဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျမိဳ႕ေတြကို ဇုန္(၃)ခုခြဲျပီး ဇုန္အလိုက္ ၀င္ေငြခြန္ကငး္လြတ္ခြင့္ကို (၃)ႏွစ္၊(၅)ႏွစ္နဲ႔ (၇)ႏွစ္ဆိုျပီး ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇုန္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကယား၊ရခိုင္၊ကရင္၊နဲ႕ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြက ျမိဳ႕နယ္အားလံုးဟာ ဖြ႕ံျဖိးမႈနည္းတဲ့ေဒသေတြအျဖစ္ ဇုန္(၁) ထဲမွာ ထည့္သြင္းထားျပီး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္(၇)ႏွစ္ေပးထားပါတယ္။ရန္ကုန္နဲ႕ မႏ္ၱေလးက ျမိဳ႕နယ္ အမ်ားစုကေတာ့ ဇုန္(၃)ထဲ မွာပါျပီး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္(၃)ႏွစ္ေပးထား တာျဖစ္ပါ တယ္။

(၇)ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြရဲ႕ တစ္၀က္ေက်ာ္ဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မွာျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန ျပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၃၈)ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး (၁၉)ဘီလီယံက ရန္ကုန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႕ကယားျပည္နယ္ကေတာ့(၇)ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁)သန္းနဲ႕(၃)သန္း ၾကားသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္ခဲ႕ပါတယ္။ကခ်င္ျပည္နယ္မွာေတာ့ ၂၀၁၂ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ထပ္မံ ၀င္ေရာက္မႈမရွိေတာ႔သလို ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လည္း လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္းအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ၀င္ ေရာက္ေသးပါဘူး။

 

 

 

Related News