လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႕ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိ ပညာျမွင့္တင္ေရး ျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းေဒသႀကီး (၅)ခုမွာ ျပဳလုပ္ေပးၿပီးျဖစ္တယ္လို႕ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၀)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဌာနႏွင့္ International Labour Organization တို႕ပူးေပါင္းစီစဥ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈပြဲမွ သိရပါတယ္။အလုပ္ရွင္နဲ႕အလုပ္သမားေတြ အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႕ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိပညာျမွင့္တင္ေရး ျပဳလုပ္တာေတြကို  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ မႏ္ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္တို႕မွာ သတင္းပတ္အလိုက္ အလွည့္က်ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ယခု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအေနနဲ႕ကေတာ့ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇံုမွာ ေနာက္ဆံုးအလွည္က်ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္အတြင္းမွေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အလုပ္ရွင္ဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ အလုပ္သမားဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီးေလ့က်င့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္း ဆံုးရႈးံတာေတြ၊ အသက္ဆံုးရွံဳးတာေတြ မျဖစ္ေပၚရေအာင္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းေဒသႀကီး(၄)ခုက လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အခုလိုသင္တန္းေတြမွ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေလ့လာစရာေတြသိရွိရတဲ့အတြက္ ဒီလိုသင္တန္းမ်ိဳးေတြကိုထပ္မံျပဳလုပ္ ေပးဖို႕ေျပာၾကားတာေတြရွိတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။
 
ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရာရရွိသူ (၁၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေၾကာင့္ေသဆံုးသူဦးေရ(၃၀)ထိရွိခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏ္ၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိပညာျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ယခုျပည္နယ္နဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီး(၅)ခုမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေတြနဲ႕ က်န္တဲ့စက္မႈဇုန္ေတြရဲ႕ အေရးႀကီးမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္လက္ျပဳ လုပ္သြားဖို႕ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။  
 
 
 

Related News