သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္ လံုးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴမႈ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထိၿပီးစီး ေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာ လုံးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴမႈ အတြက္ ျငမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ စိန္ဖူးေတာ္၊ငွက္ျမတ္နားေတာ္၊ေရႊထီးေတာ္၊ကိုယ္လံုးေတာ္ ႀကံ႔ခိုင္ေရး၊ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္ရွိ ေရႊျပားမ်ားစစ္ေဆး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ကပ္လွဴျခင္း၊ ေရႊအမႈိက္ ခၽြတ္ျခင္းႏွင့္ ေစတီေတာ္ကိုယ္လံုးေတာ္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူ ေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ျငမ္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဆိုတဲ့အဆင့္(၆)ဆင့္နဲ႔   လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ၿပီး အခုဆိုရင္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴ ပူေဇာ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ရာမွာ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္ အတြက္ (၉)လက္မ ပတ္လည္ရွိ ေရႊစင္ေရႊျပား (၆၀)ျပားကို ထပ္မံကပ္လွဴသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေရႊစင္ေရႊျပား (၅၀ေက်ာ္အတြက္အလွဴရွင္မ်ားရရွိလက္ခံၿပီးၿဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ကိုယ္လံုးေတာ္ကိုေတာ့ တစ္ဆိုင္းမွာအရြက္(၁၀၀)ပါမ်က္ပါးေရႊအဆိုင္း(၂၇၀၀)ကို ကပ္လွဴပူေဇာ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ေစတီေတာ္ ကိုေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ရန္ ေငြက်ပ္သိန္း(၂၁၀၀)ေက်ာ္လ်ာထားၿပီး အလွဴရွင္မ်ားရဲ႕ ပါ၀င္လွဴဒါန္းမႈ မ်ားနဲ႔အတူ ေစတီေတာ္ ဘ႑ာေငြမ်ားမွလည္း ထုတ္ယူသံုးစြဲသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္လံုးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္တာကို (၅)ႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ပူေဇာ္တာျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၂-၂၀၁၃)ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးပူေဇာ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News