မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာငး္၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီ လ ၁၀ ရက္က တံတားဦးၿမိဳ႕၊ အင္း၀ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်းရြာေပါင္း (၆၀၀၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး ေက်းရြာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို အမ်ားစုေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းနဲ႔ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စတဲ့ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ကို ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး LIFT Fund အဖြဲ႕အကူအညီနဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္တဲ့ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာ၈ရြာ၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၅ရြာ၊  ၿမိဳ႕နယ္လံုးကၽြတ္ေရးဆြဲေနတဲ့ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာ၃၅ရြာ၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာ၃၅ရြာ၊ သင္တန္းဖြင္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္၁၄ၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာ၁၄ရြာ၊ စုစုေပါင္း ၉၇ရြာကို ေက်းရြာတစ္ရြာကို ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀စီေထာက္ပံ့ၿပီး ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
အခုေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္တဲ့ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာေတြကေတာ့ ေအာင္သာႀကီးေက်းရြာ၊ ထေနာင္းကိုင္ကုန္းေက်းရြာ၊ တပယ္ေက်းရြာ၊ သားမ်ားဘေက်းရြာ၊ ဇီးပင္ေကြ႔ေက်းရြာ၊ ေညာင္ကန္ေက်းရြာ၊၀ံကေတ့(မ)ေက်းရြာ၊ ငါးရာျပားေက်းရြာ၊ စတဲ့ေက်းရြာေတြျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာကို ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ စီေထာက္ပံေပးကာ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေက်းရြာေနျပည္သူေတြ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ေက်းရြာေတြမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ မိသားစု၀င္ေငြတိုးပြားေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္း၊ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၊ ေက်းလက္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ၀င္ေငြျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း၊ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း အပါအ၀င္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂ္ၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
 
 
 
 

Related News