ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္မွ ျပဳလုပ္တဲ့ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေရေအာက္သြား ေရယာဥ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္က သန္လ်င္ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္အေနနဲ႔ ေရေအာက္သုေတသနဆိုင္ရာ ေရယာဥ္ေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္ပံု၊ ထိန္းခ်ဳပ္ပံုစနစ္တို႕ကို ေခတ္မီတိုးတက္ေနတဲ့ နည္းပညာမ်ားနဲ႕အညီ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ တီထြင္ဥာဏ္အရည္အေသြးပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္နဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရေအာက္ သုတသန လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ေရေအာက္သြားေရယာဥ္ေတြ၊ သုေတသန ယာဥ္ေတြ တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အခုလို ၿပိဳင္ပြဲေတြကိုျပဳလုပ္ေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ေရေအာက္သြားေရယာဥ္ၿပိဳင္ပြဲကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွစတင္ျပဳလုပ္လာတာ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလ ပထမအပတ္အတြင္းက်င္းပနိုင္ဖို႕ကို ေရေၾကာင္းစက္မႈအင္ဂ်င္နီယာပညာဌာနမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ျပိဳင္ပြဲမွာျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္မွ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ဆရာ။ဆရာမမ်ားက ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အုပ္စုေတြကို အႀကံဥာဏ္နည္းပညာေတြကူညီေပးၿပီးအုပ္စုလိုက္မွာ ႀကီးၾကပ္သူအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူထားျခင္းမရွိဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ေရေအာက္သြားေရယာဥ္ၿပိဳင္ပြဲကို ပထမအႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့စဥ္တုန္းက ျမန္မာနိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြနဲ႔MITT မွေထာက္ပ့့ံေငြတို႕နဲ႕ စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္မွစၿပီးWeathernews (Japan) မွအဓိကေထာက္ပံံ့ေငြနဲ႕ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့တာလို႕သိရပါတယ္။ 
 
ေရေအာက္သြားေရယာဥ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမဆု ေငြက်ပ္(၆)သိန္း၊ ဒုတိယဆု ေငြက်ပ္(၅)သိန္း၊ တတိယဆု ေငြက်ပ္(၄)သိန္းနဲ႕ ႏွစ္သိမ့္ဆုကေတာ့ေငြက်ပ္(၂)သိန္းခြဲခ်ီးျမႇင့္ခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ တီထြင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေရယာဥ္ရဲ႕ကုန္က်ေငြနဲ႕ ဆုခ်ီးျမွင့္ေငြ မကိုက္ညီပါကလည္း ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရရွိလိုက္တဲ့ နညး္ပညာနဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ ျမင့္မားတဲ့ဆုတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႕ ေရေၾကာင္း စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာပညာဌာနက တာ၀န္ရွိသူမွေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
 
 

Related News