ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာေရာက္ရွိေနတဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ မိသားစုကုိ ပုိ႔ေငြမ်ားလႊဲေျပာင္းရာမွာ တရာ၀င္လမ္းေၾကာင္းေတြက တစ္ဆင္႔ လႊဲပုိ႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ပုိ႕ေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ညိုနွုိင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇန္န၀ါရီလ၉ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ အလုပ္သမားလူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႕ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။
 
ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဘဏ္ေတြက မိသားစု ပုိ႕ေငြေဆာင္ရြက္ေနမႈ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္လုိင္စင္ရ ေအဂ်င္စီေတြက ေစလႊတ္တဲ႔အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လြဲပုိ႔ေငြေတြကုိ တရား၀င္လမ္ေၾကာင္းေတြက လႊဲပုိ႕ႏိုင္ေစေရး နည္းလမ္းေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကေန လႊဲပုိ႕ေငြအေနနဲ႔  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာနွစ္မွာ ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၃၇၀ေက်ာ္ရွိခဲ႔ျပီး ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာနွစ္မွာေတာ႔ ေငြက်ပ္ ၆၂၃ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။
 
ယခုလႊဲပုိ႔ေငြပမာဏဟာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကုိသြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနတဲ႔ အလုပ္သမားဦးေရနွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည္႕ပါက  မ်ားစြားေလ်ာ႕နည္းေနတယ္လုိ႕ ဆိုပါတယ္။ယခုညိုနွုိင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ အလုပ္သမားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျပည္ပကုိ အလုပ္သမားေတြ ေစလႊတ္ေနတဲ႔ လုိင္စင္ရေအဂ်င္စီေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကုိ၁၉၉၀ခုနွစ္က စတင္ျပီး ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကုိ ေစလႊတ္ခဲ႔ရာ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊စကၤာပူနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကုိ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ အေရအတြက္ဟာ ၃သန္းခန္႕ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News