ျပည္တြင္းက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စြမ္းပကားေတြ တုိးတက္ေစေရးအတြက္ မူ၀ါဒေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ္လုိ႕ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒေတြေဖာ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗန္္းရွင္းဗဟုိဌာန 2(MICC-2)  မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ပန္းတုိင္၅ နဲ႕ သက္ဆုိင္တဲ႔ အဆင္႔ျမင့္ အရာရွိၾကီးမ်ား ညီလာခံ အဖြင္႔မိန္႕ခြန္မွာ ထည္႔သြင္းေျပာၾကာခဲ႔တာပါ။
 
ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္စာရင္းေတြအရ အမ်ိဳးသမီးဦးေရဟာ တစ္နုိင္ငံလုံးလူဦးေရရဲ႔  ၅၂ ရာခုိင္နွုန္း အထိရွိျပီ အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ မ်ားျပားေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးဦးေရဟာ ပုိမုိမ်ားျပာသလုိ အလုပ္လက္မဲ့ ႏႈန္းထားမွာလဲ အမ်ိဳးသားေတြထက္ပုိမ်ားျပီး လစာမရတဲ႔ မိသားစုလုပ္ငန္းေတြနဲ႔  တစ္ပုိင္တစ္နုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကုိင္ေနရ တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္ကုိင္နုိင္စြမ္အားနဲ႔ စြမ္းပကားေတြ ျမင္႔မားလာေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ျပီး ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘ၀ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ က်ား။မတန္းတူညီမွ်ရွိေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕  အခြင္႔အေရးေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရးတုိ႕႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 
 
ယခုက်င္းပခဲ႔တဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈပန္းတုိင္-၅  (SDG-5)  နွင္႔သက္ဆုိင္တဲ႔ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိၾကီးမ်ားညီလာခံကုိ လူမူ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန နဲ႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန တုိ႕ကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ျပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္နဲ႔ ၂၇ ရက္ေန႔တုိ႕မွာ ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး အဆုိပါညီလာခံကုိဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ျမန္မာနုိင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ၀င္ေတြ အပါအ၀င္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
 
 

Related News