ျမန္မာႏုိင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ အသင္း၀င္မ်ား မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွပူးေပါင္းၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ရေသ့ေတာင္ေဒသမ်ားမွာ လယ္ယာက႑၊ ဆန္စပါးက႑ ဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္(၃)ႏွစ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲၿပီးကူညီလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျချပဳလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ၿပီး (၃) ႏွစ္စီမံကိန္း အျဖစ္ လတ္တေလာကူညီေျဖရွင္းရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ေရတိုေရရွည္ဆန္စပါးဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုၿပီး အပိုင္း(၂) ပိုင္းနဲ႔လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
လတ္တေလာကူညီ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေနနဲ႔ေတာ့ ရိတ္သိမ္းေႁခြေလြ႕ စက္ေတြ အျမန္ဆံုးသြားေရာက္ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ရိတ္သိမ္းၿပီး စပါးမ်ားကိုလည္း ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး ၀ယ္ယူေပးျခင္း၊အေျခာက္ခံၿပီး သင့္ေတာ္မယ့္ေနရာေတြမွာ သိုေလွာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြကိုလည္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို သက္သာတဲ့ ေစ်းႏႈန္း ေတြနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ရာသီအတြက္ မ်ိဳးစပါးမ်ားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားနဲ႔ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ေပးသြားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
 
လယ္ယာက႑၊ဆန္စပါးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္က ေျမဧရိယာ(၅၀၀)ဧက အေပၚမွာ Agri Food Park  တစ္ခုထူေထာင္ၿပီး ဆန္စပါးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံထြက္ကုန္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ထုတ္လုပ္တဲ့ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဒသတြင္းအလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ပညာမ်ားသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္(၅၀)ဘီလ်ံခန္႔ အသံုးျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေနနဲ႔ စိုက္ဧက(၁.၂)သန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး ဒီလိုကူညီလုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုေတာ့ ပိုင္ရွင္ရွိ လယ္ယာေျမ မ်ားအတြက္သာကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News