ျမန္မာနုိင္ငံမွာပထမဆုံး အၾကိမ္အျဖစ္က်င္းပခဲ႔တဲ႔ အာဆီယံ အေသးစား အလတ္စားစီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲ Asian SME conference 2017 ကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္ခဲ႕ပါတယ္။ အာဆီယံ အေသးစား အလတ္စားစီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိေအာက္တုိဘာလ၁၄ရက္နဲ႔ ၁၅ရက္တုိ႔မွာ ေနျပည္ေတာ္ကျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗစ္ရွင္းဗဟုိဌာန MICC-2  မွာ နွစ္ရက္တာျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပည္တြင္းကအေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအျပင္ အာရွစီးပြားေရး နယ္ပယ္ အသီးသီးက ကုိယ္စားလွယ္႔၆၀၀ခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
ယခုက်င္းပေနတဲ႔ အာဆီယံ အေသးစား အလတ္စားစီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲ asian sme conference 2017 မွာ အေသးစား အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ေရး နည္းလမ္းေတြ၊ အေသးစား အလတ္စားစီးပြားေရး အခြင္႔အလမ္းေတြ၊ ျပည္ပသုိ႕ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႔ထြင္နုိင္ေရး ကိစ္ၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အဓိကေဆြးေႏြးၾကမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
ဒါ႔အျပင္ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲမွာ အေသးစား အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေငြေရးေၾကးေရး က႑ေတြ၊လူစြမ္းအားအရင္းျမစ္က႑ေတြ၊ေကာင္းမြန္တဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္က႑ေတြ ဖန္တီးေရးကိစ္ၥေတြအပါအ၀င္ အခ်က္၆ခ်က္ကုိ အဓိကေဆြးေႏြးက်မယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
ျမန္မာနုိင္ငံမွာပထမဆုံး အၾကိမ္အျဖစ္က်င္းပခဲ႔တဲ႔ အာဆီယံ အေသးစား အလတ္စားစီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲ Asian SME conference 2017 ဟာ ၅ၾကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ေလးၾကိမ္ေျမာက္ကုိေတာ႕အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News