ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီနဲ႕ စက္႐ံု၊ အလုပ္ရံုေတြရဲ႕ (၃)လတစ္ႀကိမ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔က ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇံုရွိ ကေနာင္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။    စက္ရံုအလုပ္ရံုမွာရွိတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြ ၊ အလုပ္သမားေတြ၊ တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ လုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္ေနရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စက္ရံုအလုပ္႐ံုေတြအတြက္ ျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းေတြ မတက္ႏိုင္ၾကတဲ့အတြက္ အခုလို(၃)လတစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကိုျပဳလုပ္ေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ ေျမဧက(၁၀၀၀)ေက်ာ္ရွိတဲ့ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္မွာ စက္ရံု (၃၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး လူ႕အရင္းအျမစ္ကို အေျခခံတဲ့စက္ရံုကေတာ့ (၂၀၀)၀န္းက်င္နဲ့ လည္ပတ္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စက္မႈဇုန္ေတြမွထြက္ရွိတဲ့ အမႈိက္ေတြကိုသီးျခားသယ္ယူစြန္႔ပစ္ဖို႕အတြက္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရး ဌာနမွလည္း (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကတည္းကေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္မွတာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးပတ္၀န္က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူေတြတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 

 

Related News