ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။    အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္က ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မီး႐ိႈ႕ခံရသည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးလုိအပ္ေနသည့္ ေက်းရြာမ်ား အျမန္ဆံုး မီးရရွိေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေ၀းမွာ ေကာ္မတီအသီးသီးက စီစဥ္ထားေသာ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ အျမန္ဆံုး စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အျမန္ဆံုး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားက ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ကိစၥ၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကိစၥ၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးကိစၥ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကိစၥ  အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာကိစၥ၊NCV  လုပ္ငန္းကိစၥ၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းကိစၥ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကိစၥ၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥ၊FM  အပါအ၀င္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ ကိစၥရပ္မ်ားမွ အခ်ိန္တုိတုိအတြင္း အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္က ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။ 

 

 

Related News