ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးမွာ ေနထုိင္ေနတဲ့ လူဦးေရ(၅.၈)သန္း အထဲက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တစ္ရက္ထြက္ရွိတဲ့ အမႈိက္ေတြကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး (၂၀၁၆)ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္စုဦးေရမွာ (၁)သန္းနီးပါးရွိေနၿပီး ဒီအိမ္ေထာင္စုေတြထဲကမွ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕တစ္ရက္ထြက္ရွိတဲ့အမႈိက္ေတြကို ၂၀၀၂ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။

ယခု၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာေတာ့ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႕ အမိႈက္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူတဲ့အခါမွာ အိမ္ေထာင္စု ထြက္ရွိအမႈိက္၊ ၀င္ေငြျမင့္မားတဲ့ အိမ္ေထာင္စုစြန္႔ပစ္အမႈိက္၊ ၀င္ေငြအလယ္ အလတ္ရတဲ့ အိမ္ေထာင္စု စြန္႔ပစ္အမႈိက္၊ ၀င္ေငြနည္းတဲ့အိမ္ေထာင္စုအမႈိက္၊ ရံုး၊  ေက်ာင္း၊ ကုန္တိုက္ႀကီးေတြမွ ထြက္ရွိတဲ့ စြန္႔ပစ္အမႈိက္၊ စက္မႈဇံုေတြမွ ထြက္ရွိတဲ့စြန္႔ပစ္အမႈိက္၊ ကစားကြင္းမွ ထြက္ရွိတဲ့ စြန္႔ျပစ္အမႈိက္နဲ႕ ေစ်းမွထြက္ရွိတဲ့စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စသျဖင့္ ေနရာေပါင္း(၂၂)ေနရာမွ အမႈိက္အမ်ိဳးအစားေပါင္း(၂၂)မ်ိဳးကို အမႈိက္ထည္႕ဖို႕  အမ်ိဴးအစား ခြဲျခားထားတဲ့ ပံုးေတြနဲ႕စစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို စက္တင္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ စက္တင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ (၆)ရက္တာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။  စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တဲ့ အမႈိက္အမ်ိဳးအစားေတြထဲမွ ေန႕စဥ္အမႈိက္(၂)ကီလိုဂရမ္ကို အမိႈက္အမ်ိဳးအစား အထုပ္(၂၀)ယူေဆာင္သိမ္းဆည္းထားၿပီး ဒီအမႈိက္ေတြကို မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးမလား၊ ဂစ္(စ္)ထုတ္မလားဆိုတာေတြကို သိရရွိနိုင္ဖို႕အတြက္ ၾသစေတးလ်နိုင္ငံကိုပို႕ေဆာင္ စစ္ေဆးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေတးလ်  ႏိုင္ငံကို ပို႕ေဆာင္စစ္ေဆးထားတဲ့ အမႈိက္စစ္ေဆးခ်က္အေျဖေတြကိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းမွာ ျပန္လည္ရွိမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News