ဒီေန႔ ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ AIDS Healthcare  ေဖာင္ေဒးရွင္း(ျမန္မာ)က HIV/AIDS  ေရာဂါပညာေပး ျပခန္းနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီစဥ္မ်ားကို ၾသဂုတ္လ(၁၁)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Junction City  မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို ေရာဂါကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား သိရွိေစကာ လိုက္နာက်င့္သံုးေစျပီး၊   ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္AIDS Healthcare ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္  AIDS Healthcare  ေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ အတ ူNGOအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေႏြးေထြးအိမ္ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ႕)၊ RHAM (က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕)၊ Kings N Queens(LGBT Group) တို႔မွ ကာလသားေရာဂါႏွင့္ HIV ပိုးကူးစက္မႈ ေလ်ာ့က်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ HIV ကူးစက္ခံထားရသူမ်ားကို စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေပးရန္အစရွိတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ က႑မ်ားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။IDS Healthcare  ေဖာင္ေဒးရွင္း(ျမန္မာ)ကက်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမွာHIV/AIDS  ေရာဂါပညာေပးျပခန္းနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ား အျပင္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေမးအေျဖက႑မ်ားနဲ႔ လာေရာက္သူမ်ားကိုက်န္းမာေရးအတြက္ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
 

Related News