ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ အျဖစ္မ်ား ေနတဲ့အတြက္ ကာကြယ္နိွမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းေတြထိေရာက္ဖို႔ စံျပျခင္က်ားေလာက္လန္း ကင္းစင္ ေက်ာင္းႏွင့္ဌာနေတြ ထူေတာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ဟာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ အျဖစ္အမ်ားဆုးံျဖစ္ျပီး ဇြန္လ(၁၄)ရက္က ၂ ႏွစ္ခြဲ အရြယ္ကေလး တစ္ဦးေသဆုံးခဲ့တယ္လို႔ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ ဒီျမိဳ႕နယ္မွာ ေနထိုင္သူလူဦးေရ ခုနွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေနျပီး ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားဦးေရနွင့္ အစိုးရဌာနက ၀န္ထမ္းဦးေရဟာ တစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေနတာေၾကာင့္ ဒီလုိ စံျပ ျခင္က်ားေလာက္လန္းကင္းစင္ေက်ာင္းနွင့္ ဌာနေတြထူေထာင္ျပီး ကာကြယ္နွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္အတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းဦးေရ (၆၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး စံျပျခင္က်ားေလာက္ လန္းကင္းစင္ေက်ာင္းနွင့္ ဌာနမ်ားမွ  ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းေတြက တစ္ဆင့္ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းေနထိုင္သူေတြကို ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္နွင္းေရး လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ဖုးံ၊သြန္၊လဲ၊စစ္ စတဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ ပိုးေလာက္လန္းစစ္ေဆးတဲ့လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အဘိတ္ေဆးခပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို  လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပုံမွန္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနျပီး စံျပျခင္က်ားေလာက္လန္းကင္းစင္ေက်ာင္းအေနနဲ႔ ေက်ာင္းအေျချပဳ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ပရဟိတစိတ္ကို တိုးပြားေစမွာေၾကာင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇြန္လ (၁၆)ရက္ေန႔ အထိေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၂၅၈ ဦး ရွိျပီး တစ္ဦးေသဆုးံခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြကေတာ့့ ႏို၀င္ဘာနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလေလာက္မွသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားတာေတြရွိေပမဲ့ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ေမလနဲ႔ ဇြန္လေတြကတည္းက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနတာလို႔  ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွသိရပါတယ္။

 

Related News