၁၀ၾကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစၾကၤ ံမ်ားဖုိရမ္ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္မွာလက္ခံက်င္းပခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစၾကၤ ံမ်ားဖုိရမ္ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံကအိမ္ရွင္အျဖစ္ဒုတိယအၾကိမ္ လက္ခံက်င္းပခဲ႔တာပါ။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစၾကၤ ံမ်ားဖုိရမ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ M- Gallery Hotelမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ႔ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ တရုတ္၊လာအုိ၊ ထုိင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံတုိ႕က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အပါအ၀င္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔က်တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဖုိရမ္မွာ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစၾကၤ ံမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ အကဲျဖတ္သုံးသပ္တာေတြ၊ေတာင္ေျမာက္စီးပြားေရးစၾကၤ ံအတြက္ ကနဦးေလ့လာသုံးသပ္တာေတြနဲ႔ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ E-Commerce လမ္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးတုိ႕ အတြက္ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ျမန္မာအပါအ၀င္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ႔  ကေမၻာဒီးယား၊ တရုတ္၊လာအုိ၊ ထုိင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံတုိ႕အၾကား က်န္းမာေရးက႑အတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရတဲ႔ လုပ္သား ေရႊ႔ေျပာင္းမႈတုိ႕အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစၾကၤ ံမ်ားဖုိရမ္ကုိ ၂၀၀၈ခုနွစ္က စတင္ျပီး နွစ္စဥ္က်င္းပခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ေတာ့ ဒုတိယအၾကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ေလးၾကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစၾကၤ ံမ်ား ဖုိရမ္ကုိ မႏၱေလးျမိဳ႕မွာလက္ခံက်င္းပခဲ့တယ္။

 

 

Related News