ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ လူမႈကြန္ရက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အဓိကထား ေထာက္ပံ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိတဲ့ Asia Venture Philanthropy Network (AVPN) အဖြဲ႕အစည္းမွ လူမႈအက်ိဳးျပဳ သက္ေရာက္မႈျမႇင့္တင္တဲ့ ဖိုရမ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၇)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Pan Pacific Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။AVPN အာရွေဒသအတြင္း အက်ိဳးရွိတဲ့ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ၊ လူမႈရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသိုင္းအ၀န္းေတြ၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကို တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလက္ရွိ AVPN အဖြဲ႕အစည္းမွာ နိုင္ငံေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္မွ အဖြ႔ဲ၀င္ေပါင္း (၄၂၀)နဲ႔  ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းက လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕၀င္ေတြမွာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံတဲ့အဖြဲ႕မ်ားမွ အစ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ကုမၸဏီေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစရွိတာေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လူမႈရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

AVPNအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လူအမ်ားသိေအာင္ AVPN &JJ wabsite  မွာတင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈေတြျပဳလုပ္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။APVN အဖြဲ႕၀င္ေတြအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ပညာေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ အစရွိတဲ့လူမႈကြန္ယက္ေတြကို ေထာက္ပ့ံမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News