ရတနာေျမလူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအသင္းမွာဦးစီးျပီး  ေအးခ်မ္းသာယာေရး ပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲဖိုရမ္ျဖစ္တ ဲ့Peace Education Forum ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃)မွ (၁၅)ရက္ထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိတဲ့ City Star Hotel 
မွာျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲဖိုရမ္ ျဖစ္တဲ့ Peace Education Forum  ကို ဘာသာေရးအေျချပဳ ပညာေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူ၊ 
ျပည္သားမ်ား အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရးနဲ႔ေအးခ်မ္းစြာ လက္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
ဘာသာေရးအေျချပဳ ပညာေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၊ ဟိႏၶဴဘာသာနဲ႔ အစၥလန္ဘာသာ၀င္မ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၀န္ၾကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NGOအဖြဲ႕စည္းမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အေတြ႔ၾကံဳမ်ားနဲ႔ နည္းပညာမ်ားဖလွယ္ႏိုင္တဲ့ ဘာသာေရးအေျချပဳကြန္ရက္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ လာေစရန္နဲ႔ အလွဴရွင္အဖြဲ႕စည္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕စည္းမ်ားထံမွ နည္းပညာမ်ားနဲ႔ ရန္ပံုေငြ အစရွိတဲ့ ပံ့ပိုးမႈမ်ားရရွိေစရန္ အခုလိုပညာေပးအစီစဥ္ကိုျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ရွိပညာေရးသင္ၾကားမႈက႑မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာမ်ားအျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး၊ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ ေစရန္အတြက္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားရဲ႕ ပညာေရးသင္ၾကားမႈက႑မွာလည္း ဘာသာေပါင္းစံုျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးကို ပါ၀င္သင္ၾကားေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ Peace Education Forum ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
 
 

Related News