ေက်ာင္းေတြမွာ စြန္႔ပစ္အမႈိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ၿပီးခဲ႔တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း ခ႐ိုင္ေလးခုရဲ႕ ေက်ာင္းေပါင္း (၉၉)ေက်ာင္းကို ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ေပးၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြသာမက ျပည္သူေတြအပါအ၀င္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္တဲ့အခါမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ စနစ္တက်  စြန္႕ပစ္ေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနအေနနဲ႕ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အခုလို ေက်ာင္းေတြမွာ ပညာေပးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႕ ျပည္သူအသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို အမႈိက္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး စည္းကမ္းမဲ႔စြန္႔ပစ္တာေတြနဲ႕ စည္းကမ္းတက်စြန္႕ပစ္တာကို ခြဲျခားသိျမင္နိုင္ဖို႕ မူလတန္းကေလးငယ္ေတြမွစၿပီး တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းအထိ လိုအပ္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ေစ်းေတြကေန ပစၥည္းေတြ၀ယ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို အမႈိက္အစို၊ အမႈိက္ေျခာက္ခြဲျခားခိုင္းတဲ့ ဂိမ္းကစားျခင္းေတြကိုလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြမွာျပဳလုပ္ေပးခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ ဒီလို စြန္႔ပစ္အမႈိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကို ျပပြဲေတြ၊ ျပခန္းေတြ၊ ဂိမ္းကစားျခင္းေတြကို လာေရာက္ ျပဳလုပ္ေပးတာပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

စာသင္ေက်ာင္းေတြမွထြက္ရွိတဲ့ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္ေရးဌာနမွ ခ႐ိုင္အလိုက္လိုက္လံသိမ္းဆည္းရာ ေက်ာင္းအက်ယ္ အ၀န္းေပၚမူတည္ၿပီး  ၆၀လီတာ(၂)ပံုး ေန႔စဥ္ အမႈိက္သိမ္းဆည္းရရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News