ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူေတြဟာ ေစ်းကြက္အတြင္း ပိုမိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇနႈိင္းခဲ့ၾကၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾသဂဲနစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းကို ဇန္န၀ါရီလ (၁၃)ရက္က ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီအသင္းကို အရင္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့တာျဖစ္ျပီး အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လစ္လပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕၀င္ေတြ ေနရာကိုု အစားထိုးႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ ၾသဂဲနစ္သီးနွံမ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ျပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းသက္သာစြာ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းကတာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။
 
တစ္န္ိုင္ငံလုံုးမွာ ျမန္မာနိုင္ငံၾသဂဲနစ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွာ အသင္း၀င္ (၃၀၀)ေက်ာ္ရွိေနျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာေတာ့ အသင္း၀င္ (၅၀) နီးပါးရွိေနတာပါ။လက္ရွိမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းအေနနဲ႔ နည္းပညာ ျဖန္႔ေ၀တာနဲ႔  ၾသဂဲနစ္သီးႏွံေတြအေၾကာင္း အသိပညာေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီး အသင္းအေနနဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ က႑ကေတာ့ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ(၁၀)ရာခိုင္နႈန္းေလာက္ဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာ ေနထိုင္ေနၾကၿပီး ျပည္သူေတြ အႏၲရာယ္ကင္းကင္း စားသုးံႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾသဂဲနစ္စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ အသင္းတာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။
 
ဒီရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၾသဂဲနစ္စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းကို ၾသဂဲနစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားနွင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္လိုတဲ့ ေတာင္သူမ်ားလည္း အသင္း၀င္ေရာက္နိုင္ျပီး အသင္းအေနနဲ႔ ၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ နည္းပညာေတြကို သင္တန္းပို႔ခ်တာေတြန႔ဲ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးေတြကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၾသဂဲနစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာသင္တန္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ နာနတ္ေတာလမ္း၊ ျပည္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊ တိုက္ ၇ ၊ အခန္း၄ မွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News