ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး အမႈေဆာင္ေဟာင္းမွ အမႈေဆာင္သစ္မ်ားသို႔ တာ၀န္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဒီကေန႔ေအာက္တိုဘာ(၆)ရက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးမွာ အမႈေဆာင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အမႈေဆာင္ေဟာင္းေတြ အေနနဲ႔ အရင္ကလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔လုပ္ေဆာင္ဆဲျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တယ္လ႔ုိ သိရပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးရဲ႕ ဘဏ္စာအုပ္၊ ေငြေၾကးစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားအားလံုးအပါအ၀င္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မႈအားလံုးကိုလဲ အမႈေဆာင္ေဟာင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္သစ္ေတြဆီကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။အမႈေဆာင္သစ္ေတြအေနနဲ႔ တာ၀န္လႊဲေၿပာင္းမႈမ်ားအၿပီးမွာေတာ့ အမႈေဆာင္မ်ားနဲ႔ ညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ကာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးပိုင္ျဖစ္တဲ့ ျပင္ဦးလြင္မွာရွိတဲ့ ဧက(၂၀)႐ုပ္ရွင္ၿခံနဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ဧက(၂၀၀)ၿခံတို႔ကို ႐ုပ္ရွင္စတူဒီယိုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ ကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးရဲ႕အမႈေဆာင္သစ္အေနနဲ႔ သက္တမ္း(၃)ႏွစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ရမွာျဖစ္တယ္ လုိ႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News