အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ South East Asia Prix Jeunesse Video Festival (SEAPJ) အား ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ရာ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပညာရွင္အဆင့္၊ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္)၊ ကေလးသူငယ္အဆင့္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္) အဆင့္ ၃ ဆင့္ ခြဲျခား ထားၿပီး ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစား (၁၀)မ်ိဳး သတ္မွတ္ထားျပီး SEAPJ ၿပိဳင္ပြဲအား Pride in self , Pride in Family , Pride in Traditions ေခါင္းစဥ္မ်ားနဲ႔အညီ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေနနွင့္ ပညာရွင္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူမ်ားသည္ ႐ုပ္သံ Channel တစ္ခုခုတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ျပသထားၿပီး ျဖစ္သည့္ မိနစ္ ၃၀ ထက္ မပုိေသာ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ Video Clips မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္နုိင္ၿပီး၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရပါက ၁၅ မိနစ္စာ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။
 
အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အထက္ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး၊ ႐ုပ္။သံလႊင့္ လုပ္ငန္း မ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရွိပါ၊ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတကာ Video ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွာ အသိအမွတ္ျပဳ ဆုရရွိဖူးသည့္ Video Clip မ်ား ထပ္မံ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္မရွိဘဲ ၁၅ မိနစ္ထက္ မပိုသည့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ Video Clip မ်ားျဖင့္သာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ အသက္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ အတြင္းရွိသူ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ား ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္နုိင္ျပီး ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၅ မိနစ္ထက္မပိုသည့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္၊ Video Clip မ်ားအား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္နုိင္ေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္မႈ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူ ကိုယ္တိုင္ျပဳ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ Post Production အပိုင္းတြင္ ပညာရွင္မ်ားနွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ထိ ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ရပါက အစီအစဥ္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ (Production Process) တစ္ခုလုံးကို ရွင္းျပႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 
 
ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဗီဒီယိုမ်ားသည္  Resolution ျမင့္မားရန္လုိအပ္ၿပီး၊ Format အေနျဖင့္ mp4, avi or mpegတို႔ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊  ီDocumentary, Animation, Comedy, Drama, Biographies, Shorts, MTVs  စသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံမွ ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ႕ အျပဳ အမူ။ လႈပ္ရွားမႈအားလုံးကို ေဖာ္ျပနုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရေနရာမ်ား၊ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူအားလုံးဟာ Cell Phone,  Digital Camera, Mobiles Phones, Tablets, Video  Cameras, Sport Cameras  စသည္ျဖင့္  Professional မဟုတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္လည္း႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး လူ႕အခြင့္ အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အျဖစ္ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူအားလုံးသည္ မိမိသက္ဆုိင္ရာဘာသာစကားျဖင့္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေသာ္လည္း ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက English Subtitle  ျပဳလုပ္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား(ျပည္လမ္း) ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား (ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္း) နွင့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ၏ အီးေမးလ္  seapjmyanmar@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ ရယူႏိုင္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေလၽွာက္လႊာမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထားၿပီး ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တပ္ကုန္း ႐ုံးမ်ားသို႔ လူကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေနျပည္ေတာ္တပ္ကုန္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇ ၇၉၃၇၄ ႏွင့္ အီးေမးလ္ seapjmyanmar@gmail.com  မွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ေပးပုိ႔ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေၾကာင္းနွင့္ အေသး စိတ္သိရွိလိုပါက www.seaprixjeunesse.com  နွင့္ www.facebook.com/ Seapjmyanmar တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေနျပည္ေတာ္တပ္ကုန္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇ ၇၉၃၇၄ ႏွင့္ အီးေမးလ္ seapjmyanmar@gmail.com  သို႔ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
 
 

Related News