ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သမိုင္းဘာသာႏွင့္ပထ၀ီဘာသာအေၾကာင္း တတ္သိကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ကမၻာ့အလယ္မွာ ေပၚထြန္းလာေစရန္ သမိုင္းဘာသာႏွင့္ပထ၀ီ၀င္ဘာသာကို အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္မွာ ယခုထက္ ပိုမိုသင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေမလ(၂၈)ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၁၂)ရက္ ေျမာက္ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးျပီး အတည္ျပဳ လုိက္ပါတယ္။အဆိုကို ဆိပ္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သုိက္က တင္သြင္းခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၇)ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။ ေဆြးေႏြးမႈေတြအျပီးမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္း၀င္ကိုယ္စား ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔အေျခခံပညာက႑မွာ သမိုင္းဘာသာရပ္ႏွင့္ ပထ၀ီဘာသာရပ္တို႔ကို အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္မွာ လက္ရွိသင္ရုိးတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအရ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္နဲ႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေစရန္ သင္ခန္းစာျပ႒ာန္းထားျပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆိုကိုအတည္ျပဳေပးဖို႔ ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။အဆိုရွင္ျဖစ္တဲ႔ ဆိပ္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သုိက္ကလည္း အတည္ျပဳေပးဖို႔တင္ျပခဲ့ျပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ကိုရယူခဲ့ရာကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သမိုင္းဘာသာႏွင့္ ပထ၀ီဘာသာအေၾကာင္း တတ္သိကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ကမၻာ့အလယ္မွာ ေပၚထြန္းလာေစရန္ သမိုင္းဘာသာႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္ဘာသာကို အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ယခုထက္ ပိုမိုသင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေမလ(၃)ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း တတိယေန႔ကတင္သြင္းခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News