ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ ဆရာဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ကေန ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆)ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ေတြဟာ  ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ထံက သိရပါတယ္။ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ပညာသင္ႏွစ္မွာ သူငယ္တန္း (KG) သင္ရိုးသစ္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ ပထမတန္းသင္ရိုးသစ္ကို ေျပာင္းလဲသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္နွစ္မွာေတာ့ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ကို ေျပာင္းလဲသင္ၾကားခဲ့ျပီး လာမယ့္ပညာသင္ႏွစ္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္နဲ႕ ဆ႒မတန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ကိုေျပာင္းလဲသင္ၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေတြမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္၊ ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြၾကားမွာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုတတ္ေစရန္၊ ေက်ာင္းမွ သင္ၾကားေပးလိုက္တဲ့ဘာသာရပ္ေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္ေစရန္၊တီထြင္ဖန္တီးတတ္ေစရန္နဲ႕ ႏိုင္ငံသားေကာင္းစိတ္ဓာတ္ရိွေစရန္စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မွာ သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပညာေရးစနစ္ေဟာင္းမွ ပညာေရးစနစ္သစ္ကိုေျပာင္းလဲလိုက္တာေၾကာင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ  တက္ေရာက္ရမယ့္ အတန္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကြာျခားမႈအနည္းငယ္ရွိလို႕ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မွ ပါေမာကၡ ေဌးေဌးလြင္က အခုလိုေျပာပါတယ္။လက္ရွိမွာလည္း ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေတြ ေျပာင္းလဲေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေဟာင္းေတြကုိသာ အေျခခံျပီးေရးဆြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိိမွာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မူလတန္းကို JICA မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးထားတာျဖစ္ျပီး  အလယ္တန္းနဲ႕ အထက္တန္းကုိေတာ့ ADB EYE Project က ေခ်းေငြရယူၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News