အေျခခံပညာအဆင့္သင္ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာမ်ား အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းကို ဧၿပီလ(၂၂)ရက္က စတင္ၿပီးမႏၱေလးၿမိဳ႕၊  အ.ထ.က(၁၆)မွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၆ -၂၀၂၁) ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ သူငယ္တန္း အေပါင္း(၁၂)တန္း (KG+12) ပညာေရးကို (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာင္းလဲေနတဲ့ပညာေရးမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ အရည္အေသြးေျပာင္းလဲျမင့္မားလာဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားအသင္းက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းကာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းကို  ပထမအႀကိမ္စတင္ျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီသင္တန္းကိုမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း(၉၄)ေက်ာင္းမွ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ(၅၆၇)ဦး တက္ေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းမွာ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေတြက ပါေမာကၡေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြကသင္ၾကား ပို႔ခ်မွာျဖစ္ၿပီး ဆရာအတတ္ဆိုင္ရာပညာရပ္၊ စာေပပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း  ပညာရပ္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး၊ သေဘာထားဆိုင္ရာ အရည္အေသြးနဲ႔ စိတ္ပညာဘာသာရပ္ကုိပါ ထည့္သြင္းသင္ၾကားသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။အေျခခံညာအဆင့္သင္ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းကို ဧၿပီလ(၂၂)ရက္မွေမလ(၂၂)ရက္ထိ (၁)လၾကာ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News